Splním zde svou informační povinnost?

Svolání řádné nebo mimořádné valné hromady akciové společnosti upravuje paragraf 184 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) a to: Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání způsobem určeným zákonem a stanovami. U společnosti s akciemi na jméno uveřejňuje představenstvo pozvánku tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. U společnosti s akciemi na majitele uveřejňuje představenstvo v této lhůtě oznámení o konání valné hromady vhodným způsobem určeným stanovami, nejméně však v jednom celostátně distribuovaném deníku určeném ve stanovách. Jestliže majitel akcií na majitele zřídí ve prospěch společnosti zástavní právo alespoň k jedné akcii společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zasílání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat.

Toto ustanovení je jedním z těch, které mají za cíl chránit menšinové akcionáře před zneužitím postavení akcionáře většinového (v tomto případě využitím váhy hlasů ke stanovení nevhodného způsobu uveřejnění oznámení o konání valné hromady ve stanovách).

Doposavad bylo běžnou praxí zveřejňovat pozvánky na valné hromady prostřednictvím klasických tištěných deníků. Nutno podotknout, a věřím, že mi mnozí z Vás dají za pravdu, že při objednání takovéhoto inzerátu bylo třeba připočíst ještě nejméně 7-10 dní než takovýto inzerát vyšel, čímž došlo k prodloužení lhůt nezbytných ke svolání řádné či mimořádné valné hromady akciové společnosti.

S příchodem internetu, respektive s jeho průnikem i do netechnických oborů, muselo zákonitě dojít ke vzniku internetového deníku jako je například server VALNEHROMADY.CZ, kde mají uživatelé mimo jiné možnost zveřejnění pozvánky na valnou hromadu akciové společnosti ve lhůtě, které klasická, pouze tištěná media nemohou konkurovat. Má však takto uveřejněná pozvánka stejnou právní sílu a platnost jako pozvánka pouze v tištěné podobě?

Dle názoru EPRAVO.CZ ano. Je třeba vyjít ze skutečnosti, že internetový deník VALNEHROMADY.CZ má dle tiskového zákona registraci Ministerstvem kultury ČR jako celostátně distribuovaný deník a tudíž jednoznačně splňuje požadavek obchodního zákoníku U společnosti s akciemi na majitele uveřejňuje představenstvo oznámení o konání valné hromady vhodným způsobem určeným stanovami, nejméně však v jednom celostátně distribuovaném deníku určeném ve stanovách

Dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR lze za vhodný způsob uveřejnění oznámení ve smyslu ustanovení § 184 odst. 4 obch. zák. považovat jakýkoli informační zdroj obecně dostupný pro každého akcionáře s tím, že informační zdroj musí být takto dostupný bez vynaložení nepřiměřené námahy.

Není proto vyloučeno, aby vhodným způsobem uveřejnění byla publikace oznámení v internetovém periodiku zapsaném do evidence periodického tisku Ministerstvem kultury České republiky, ovšem pouze za předpokladu, že složení akcionářů je takové, že je pro ně internet běžně dostupný.

S ohledem na dosud uvedené mám za to, že za splnění podmínky běžné dostupnosti může být oznámení o konání valné hromady uveřejněno v internetovém periodiku zapsaném do evidence periodického tisku Ministerstvem kultury České republiky.

Zbývá jen jediné pro urychlení lhůty pro svolání valné hromady uvést ve stanovách název tohoto deníku VALNEHROMADY.CZ

PřílohaVelikost
Tisková zpráva 140508.pdf39.8 KB
judikat (1).pdf1.2 MB

Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení